Centrálne kotolne

Servis

 • Pravidelný servis plynových kotolní
 • Servis OST (odovzdávacie stanice tepla)
 • Odborné prehliadky plynových, tlakových a elektrických zariadení
 • Opravné práce

Monitoring

 • Dialkový dohľad prevádzky kotolne
 • Elektronicky zápis prevádzkového denníka kotolne
 • Hlásenia o prekročení nastavených hodnôt a upozornenie na poruchové stavy
 • Monitoring prevádzky cez webové rozhranie

Montáž

 • Realizácia plynových kotolní v novostavbách
 • Rekonštrukcie kotolní
 • Rekonštrukcie OST (odovzdávacie stanice tepla)

Prevádzkovanie

 • Pravidelná obsluha kotolne v zmysle prevádzkového predpisu
 • Zaistenie bežpečného prevádzkovania vašej kotolne
 • Obstaranie kvalifikovanej obsluhy vašej kotolne v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.
 • Dispečing pre nahlasovanie porúch a zabezpečenie ich odstránenia
 • Zabezpečenie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení

Servis

 

 • Pravidelný servis plynových kotolní
 • Servis OST (odovzdávacie stanice tepla)
 • Odborné prehliadky plynových tlakových a elektrických zariadení
 • Opravné práce

Montáž

 

 • Realizácia plynových kotolní v novostavbách
 • Rekonštrukcie kotolní
 • Rekonštrukcie OST (odovzdávacie stanice tepla)

Monitoring

 

 • Dialkový dohľad prevádzky kotolne
 • Elektronicky zápis prevádzkového denníka kotolne
 • Hlásenia o prekročení nastavených hodnôt a upozornenie na poruchové stavy
 • Monitoring prevádzky cez webové rozhranie

Prevádzkovanie kotolne

 • Pravidelná obsluha kotolne v zmysle prevádzkového predpisu
 • Zabezpečenie bežpečného prevádzkovania vašej kotolne
 • Zabezpečenie kvalifikovanej obsluhy vašej kotolne v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.
 • Dispečing pre nahlasovanie porúch a zabezpečenie ich odstránenia

Kontaktujte náš dispečing v týždni v čase 8:00 - 16:00 na čísle +421917797565

Aké kotolne robíme?

Administratívne objekty

Bytové domy

Priemyselné objekty

Objekty verejnej správy

Naši klienti

0
obsluhovaných kotolní ročne
0
servisovaných kotolní ročne
0
m³ pretečeného plynu ročne cez nami servisované zariadenia

Často kladené otázky

 

Čo musí zabezpečiť vlastník kotolne?

Pre obsluhu teplovodných kotolní platí Vyhláška SÚBP číslo 25/84 Zb. Zák. novelizovaná vyhl. ÚBP SR č. 75/1996 Z.z. Vyhláška platí pre kotolne so spoločným výkonom kotlov vyšším ako 50 kW. Každý prevádzkovateľ kotolne je povinný zabezpečiť fungovanie kotlov v súlade s prevádzkovým poriadkom. V priestoroch kotolne určiť a zaistiť trvalú alebo dočasnú obsluhu. Základnou povinnosťou prevádzkovateľa je vykonávať preventívnu a prevádzkovú údržbu kotolní.

Čo je potrebné pre obsluhu kotolne?

O správne fungovanie kotlov a celkovú obsluhu kotolne sa stará kurič. Kurič zabezpečuje prevádzku kotolne, ktorá zahŕňa optimalizáciu spaľovania, prípravu úžitkovej vody a vykurovanie. Samozrejmosťou je optimalizácia procesov - berie sa ohľad na čas, množstvo odberu TÚV, vykurovaciu krivku podľa vonkajšej teploty, odhad vývoja tepelných potrieb okruhov. Práca kuriča vyžaduje teoretické znalosti fungovania kotolne a základných princípov vykurovania a zároveň praktické skúsenosti. Problém nastáva v neštandardných situáciách. Kuriči musia riešiť a vyhodnocovať fakty z merania a regulácie, systémového zapojenia technológie kotolne, slaboprúdových rozvodov a spotrebičov, aby dokázali obnoviť prevádzku a nastavenie riadenia kotolne. Často využívajú štatistické zázemie a údaje z iných kotolní pre správny odhad vývoja tepelno-technických potrieb jednotlivých okruhov, prípadne potrebujú podporu inštalatérskych a iných technických a servisných profesií. Prácu kuriča zvyčajne vykonáva jedna osoba bez zázemia ďalších profesií. Pre celkové pokrytie obsluhy s dostatočným operatívno-servisným zázemím zvoľte Heating Pro.

Aké služby zaistíme, ak sme vašou obsluhou?

Heating Pro vám zaistí pravidelný sezónny servis technologických zariadení kotolne, dlhodobé odstávky a opätovné spúšťanie, odborné odstávky pre potreby iných činností na objekte, odbornú opravu alebo výmenu súčiastok, opravu alebo výmenu celých zariadení. Preventívnu údržbu a servis ponúkame štandardne ako doplnkovú službu, v prípade potreby pre menej štandardné situácie.

Sú revízie zákonom stanovené?

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými, tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými zariadeniami. Zároveň ustanovuje technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Prevádzkovateľ kotolne je povinný podľa danej vyhlášky vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky technických zariadení kotolne, akými sú plynové kotly a plynovod, tlakové nádoby, poistné a zabezpečovacie armatúry. Revízie plynových a tlakových zariadení zabezpečujeme v cene paušálu letnej údržby kotolne alebo individuálne podľa vašich potrieb.

Napíšte nám