Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Kto sme

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
HEATING PRO, s.r.o.
Stará Vajnorská 3060/39
831 04 Bratislava
IČO: 47 235 322

 Článok I.
Úvodné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou HEATING PRO, s.r.o., IČO: 47 235 322, so sídlom Stará Vajnorská 3060/39, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel. kontakt: +421 917 797 565, e-mail kontakt: admin@heatingpro.sk (ďalej len „predávajúci“) na jednej strane a každou osobou, ktorá je kupujúcim výrobku alebo služby ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.heating.sk na strane druhej. Kupujúcim je spotrebiteľ v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  alebo podnikateľ zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „kupujúci“).
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami alebo individuálne dojednanou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Obchodnými podmienkami a individuálne dojednanou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci odoslaním objednávky mailom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ako aj s ochranou osobných údajov a Reklamačným poriadkom predávajúceho a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
Článok II.
Objednávka
 
Kupujúci objednáva výrobky a služby poskytované predávajúcim formou e-mailu.
Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu/fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail (podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH), názov, popis a počet kusov objednávaného výrobku alebo odkaz na číslo cenovej ponuky , spôsob platby a dátum vystavenia objednávky.
Osobné údaje kupujúceho budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predávajúcim použité iba za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a súvisiacej komunikácie s kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu výrobku (bližšie viď dokument Ochrana osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov).
Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach výrobku, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť.
Pred doručením objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Zaevidovaním objednávky vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 7 pracovných dní po zaevidovaní objednávky príde kupujúcemu zálohová faktúra na úhradu. Ak sa písomne nedohodnú inak. Po úhrade zálohy kupujúcemu zároveň predávajúci oznámi dodaciu dobu alebo termín realizácie. Od tohto momentu sa zmluva o kúpe výrobku považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke, za dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za týchto Obchodných podmienok, Reklamačných podmienok a podmienok upravených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 
Článok III.
Platobné podmienky
 
Kupujúci je povinný za výrobok, ktorého objednávka bola predávajúcim zaevidovaná a overená, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, a to riadne a včas. Zároveň je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na dopravu a montáž objednaného výrobku.
Ceny výrobkov na internetovej stránke www.heatingpro.sk sú uvedené iba orientačne. Pre zistenie aktuálnej ceny produktu a služby s tým spojenej je nevyhnutné kontaktovať predávajúceho ,aby vypracoval cenovú ponuku podľa povahy daného obchodného prípadu a okolností služieb ako sú okrem iného doprava, montáž, demontáž, prípravné práce a podobne. Pre takéto vypracovanie je potrebné absolvovať obhliadku. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu, bude vždy oznámená najneskôr pri overení objednávky.
Cenu tovaru spolu aj s prípadnými nákladmi spojenými s dodaním a montážov tovaru kupujúci uhradí bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
Kupujúci berie na vedomie, že svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.
 
Článok IV.
Dodacie podmienky
 
Výška nákladov na dopravu je rôzna v závislosti od miesta realizácie a od povahy objednaného výrobku.
Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy výrobkov rôzne. Predpokladaný termín dodania alebo odberu výrobku je kupujúcemu oznámený po zaevidovaný objednávky , V prípade že objednávateľ mešká  s úhradou zálohy, bude nový termín oznámený objednávateľovi po jej zaplatení. najneskôr po uhradení zálohovej faktúry a pripísaní zálohovej platby na účet Dodávateľa.
Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy výrobkov nie sú skladom, nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O týchto skutočnostiach predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.
 
Článok V.
Stornovanie objednávky
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin výrobok dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa výrobok už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany výrobcu, príp. dodávateľa výrobku alebo zverejnená cena výrobku bola chybná, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať výrobok kupujúcemu. Predávajúci sa v takýchto prípadoch zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o poskytnutí iného, podobného výrobku v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť už zaplatenú sumu  zákazníkovi do 15 pracovných dní na ním uvedený účet.
 
Článok VI.
Prevzatie výrobku a služieb
 
Kupujúci sa zaväzuje prevziať výrobok a dohodnuté služby v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
Za potvrdenie prevzatia výrobku sa obvykle pokladá podpis zodpovednej osoby kupujúceho na sprievodnej dokumentácií, ktorou je zvyčajne dodací list, faktúra, pri dodávkach  spojených s montážou preberací protokol.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému výrobku až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a ďalších peňažných plnení dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na výrobku prechádza na kupujúceho momentom prevzatia výrobku kupujúcim.
 
Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom pri kúpnych zmluvách uzatváraných na diaľku
 
Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku , pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
Výrobok sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku, alebo ak sa:
a) výrobky objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného výrobku.
Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej v čl. 1 VOP, prípadne e-mailom na adrese: admin@heatingpro.sk. Potvrdenie o odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu zaslané elektronicky.
V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, je povinný vrátiť prevzatý výrobok predávajúcemu osobne na adrese sídla predávajúceho, zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie. Úhrada týchto platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za výrobok, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený vrátený výrobok .Výrobok nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetko príslušenstvo a dokumentáciu týkajúcu sa predmetného výrobku (doklad o kúpe, návod na obsluhu, záručný list a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti výrobku. Spotrebiteľ nemá právo začať výrobok používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (výrobok použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na zistenie jeho vlastností a funkčnosti vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak výrobok javí známky poškodenia alebo používania, alebo výrobok nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého výrobku neakceptovať alebo po dohode so spotrebiteľom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením výrobku do pôvodného stavu.
Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie výrobku predávajúcemu spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie výrobku, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj výrobku, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným výrobkom,
d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného výrobku ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo výrobky vopred neobjednal,
 
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
 
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.heatingpro.sk.
Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou výrobku, s povinnosťou uhradiť túto kúpnu cenu, spolu s nákladmi na dopravu výrobku riadne a včas, s dodacími podmienkami, ďalej že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, s ochranou osobných údajov a Reklamačným poriadkom predávajúceho platnými a účinnými v čase odoslania objednávky kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke predávajúceho.
 
 
Reklamačný poriadok
 
Na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim. Reklamovať je možné len výrobok zakúpený u predávajúceho. Reklamáciu je potrebné uplatniť vždy písomne.
Pri preberaní výrobku je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Ak sa pri preberaní výrobku zistí nesúlad so sprievodnou dokumentáciou, prejaví sa viditeľné poškodenie obalov či výrobkov, alebo sa zistí rozdiel v množstve a dodanom druhu výrobku, alebo súčiastok kupujúci je povinný ihneď o týchto skutočnostiach písomne informovať predávajúceho.
Napriek trvaniu záručnej lehoty predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, najmä mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním návodu na montáž, obsluhu a údržbu výrobku, použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, opravou či modifikáciou výrobku osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj tým, že výrobok sa používal na iný účel ako je v normálnych podmienkach určený, nízkoteplotnou koróziou kotla, zlým alebo neodborným zaobchádzaním alebo spaľovaním nedovolených palív. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené náhodným, alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu, živočíchov, alebo cudzích predmetov do útrob výrobku, živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním a bežným opotrebením. Záruka je vylúčená aj v prípade, ak predložený záručný list alebo doklad o kúpe výrobku nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe výrobku. V prípade takto vzniknutej vady na reklamovanom výrobku je kupujúci povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vybavením reklamácie. Kupujúci je povinný znášať náklady vzniknuté v súvislosti s vybavením neopodstatnenej reklamácie.
Zo záruky sú vylúčené materiály podliehajúce bežnému opotrebeniu, najmä: tesnenia, tesniace šnúry a výplne, sibralové výplne, žiarobetónové tvarovky.
Záruka nebude poskytnutá a uznaná v prípade, že si zákazník nesplní dohodnuté platobné podmienky v termíne splatnosti voči predávajúcemu.
Drobné farebné, lakové či rozmerové odchýlky nepredstavujú dôvod na reklamáciu.
Pokiaľ kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom vybavenie reklamácie zo strany predávajúceho alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva zo zodpovednosti za vady, kupujúci je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, prípadne iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov oprávnených na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov fyzickej osoby
 
Kupujúci, resp. dotknutá osoba (ďalej len „kupujúci“) odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu, resp. prevádzkovateľovi (ďalej len „predávajúci“) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, a to za účelom uzatvorenia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok (najmä vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie výrobku, komunikácia so zákazníkom v súvislosti s kúpnou zmluvou, reklamačné konanie).
Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dodacia/ fakturačná adresa, telefonický kontakt, emailová adresa.
Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmto dokumentom udeľuje právo predávajúcemu poskytnúť spracúvané osobné údaje tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä prepravcovi, resp. dodávateľovi predmetu plnenia.
Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na uvedené účely a pri ich spracúvaní bude postupovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.
Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý boli tieto údaje poskytnuté.
Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.